Nieletni, małoletni, młodociany – co to oznacza?

W przepisach prawa można spotkać się z różnymi określeniami na osoby niepełnoletnie. Co dokładnie oznaczają pojęcia osoby nieletniej, małoletniej oraz młodocianej? Jaka jest ich odpowiedzialność prawna?

Kim jest nieletni, małoletni i młodociany?

W przepisach występują trzy główne określenia na osoby, które dotyczą osób młodych. Warto więc przyjrzeć się im bliżej. Kim są nieletni, małoletni, młodociany?

Nieletni
Kto to jest nieletni wobec prawa? Termin ten według prawa karnego odnosi się do osoby, która w czasie popełniania czynu zabronionego miała do 17 lat.

Małoletni
Termin osoby małoletniej występuje natomiast w przepisach prawa cywilnego, w tym rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza on osobę, która ma poniżej 18 lat, a także nie zawarła małżeństwa poniżej tego wieku.

Młodociany
Z kolei z terminem osoby młodocianej można spotkać się w prawie karnym oraz w prawie pracy. Co dokładnie on oznacza?

W prawie karnym osoba młodociana to taka, która w momencie popełnienia czynu zabronionego miała do 21 lat, natomiast w przypadku orzekania przez sąd pierwszej instancji miała do 24 lat.

W prawie pracy natomiast młodocianym nazywa się osobę, która ma od 16 do 18 lat.

Jaką odpowiedzialność prawną mają osoby nieletnie?

Osoby nieletnie według prawa karnego to te, które mają do 17 lat. Warto przy tym podkreślić, że ponoszą one odpowiedzialność prawną dopiero od 13 roku życia. Za dzieci poniżej 13 roku życia odpowiedzialność ponoszą rodzice.

W przypadku osób nieletnich sądy orzekają głównie o zastosowaniu środków wychowawczych, leczniczych oraz poprawczych. Powyżej 17 roku życia osoba ponosi już normalną odpowiedzialność karną jak osoba dorosła.

Prawo wskazuje przy tym, że w przypadku osób w wieku od 17 do 18 lat sąd może zastosować również kary jak w przypadku osób poniżej 17 roku życia, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności sprawy, rozwój sprawcy, jego warunki osobiste.

Jakie są najgorsze kary dla dzieci? Uznaje się za nie głównie środki poprawcze jak umieszczenie w zakładzie poprawczym.